《汉语拼音方案》是中华人民共和国法定的拼音方案,是世界文献工作中拼写有关中国的专用名词和词语的国际标准,1958年2月11日开始公布推行。《汉语拼音方案》采用国际通用的拉丁字母,采用音素化的音节结构拼写以北京语音为标准音的普通话的一种方案。


A
 • a
 • ai
 • an
 • ang
 • ao

 • B
 • ba
 • bai
 • ban
 • bang
 • bao
 • bei
 • ben
 • beng
 • bi
 • bian
 • biao
 • bie
 • bin
 • bing
 • bo
 • bu

 • C
 • ca
 • cai
 • can
 • cang
 • cao
 • ce
 • cei
 • cen
 • ceng
 • cha
 • chai
 • chan
 • chang
 • chao
 • che
 • chen
 • cheng
 • chi
 • chong
 • chou
 • chu
 • chua
 • chuai
 • chuan
 • chuang
 • chui
 • chun
 • chuo
 • ci
 • cong
 • cou
 • cu
 • cuan
 • cui
 • cun
 • cuo

 • D
 • da
 • dai
 • dan
 • dang
 • dao
 • de
 • den
 • dei
 • deng
 • di
 • dia
 • dian
 • diao
 • die
 • ding
 • diu
 • dong
 • dou
 • du
 • duan
 • dui
 • dun
 • duo

 • E
 • e
 • ei
 • en
 • eng
 • er

 • F
 • fa
 • fan
 • fang
 • fei
 • fen
 • feng
 • fo
 • fou
 • fu

 • G
 • ga
 • gai
 • gan
 • gang
 • gao
 • ge
 • gei
 • gen
 • geng
 • gong
 • gou
 • gu
 • gua
 • guai
 • guan
 • guang
 • gui
 • gun
 • guo

 • H
 • ha
 • hai
 • han
 • hang
 • hao
 • he
 • hei
 • hen
 • heng
 • hong
 • hou
 • hu
 • hua
 • huai
 • huan
 • huang
 • hui
 • hun
 • huo

 • J
 • ji
 • jia
 • jian
 • jiang
 • jiao
 • jie
 • jin
 • jing
 • jiong
 • jiu
 • ju
 • juan
 • jue
 • jun

 • K
 • ka
 • kai
 • kan
 • kang
 • kao
 • ke
 • ken
 • keng
 • kong
 • kou
 • ku
 • kua
 • kuai
 • kuan
 • kuang
 • kui
 • kun
 • kuo

 • L
 • la
 • lai
 • lan
 • lang
 • lao
 • le
 • lei
 • leng
 • li
 • lia
 • lian
 • liang
 • liao
 • lie
 • lin
 • ling
 • liu
 • long
 • lou
 • lu
 • lv
 • luan
 • lve
 • lun
 • luo

 • M
 • m
 • ma
 • mai
 • man
 • mang
 • mao
 • me
 • mei
 • men
 • meng
 • mi
 • mian
 • miao
 • mie
 • min
 • ming
 • miu
 • mo
 • mou
 • mu

 • N
 • na
 • nai
 • nan
 • nang
 • nao
 • ne
 • nei
 • nen
 • neng
 • ng
 • ni
 • nian
 • niang
 • niao
 • nie
 • nin
 • ning
 • niu
 • nong
 • nou
 • nu
 • nv
 • nuan
 • nve
 • nuo
 • nun

 • O
 • o
 • ou

 • P
 • pa
 • pai
 • pan
 • pang
 • pao
 • pei
 • pen
 • peng
 • pi
 • pian
 • piao
 • pie
 • pin
 • ping
 • po
 • pou
 • pu

 • Q
 • qi
 • qia
 • qian
 • qiang
 • qiao
 • qie
 • qin
 • qing
 • qiong
 • qiu
 • qu
 • quan
 • que
 • qun

 • R
 • ran
 • rang
 • rao
 • re
 • ren
 • reng
 • ri
 • rong
 • rou
 • ru
 • ruan
 • rui
 • run
 • ruo

 • S
 • sa
 • sai
 • san
 • sang
 • sao
 • se
 • sen
 • seng
 • sha
 • shai
 • shan
 • shang
 • shao
 • she
 • shei
 • shen
 • sheng
 • shi
 • shou
 • shu
 • shua
 • shuai
 • shuan
 • shuang
 • shui
 • shun
 • shuo
 • si
 • song
 • sou
 • su
 • suan
 • sui
 • sun
 • suo

 • T
 • ta
 • tai
 • tan
 • tang
 • tao
 • te
 • teng
 • ti
 • tian
 • tiao
 • tie
 • ting
 • tong
 • tou
 • tu
 • tuan
 • tui
 • tun
 • tuo

 • W
 • wa
 • wai
 • wan
 • wang
 • wei
 • wen
 • weng
 • wo
 • wu

 • X
 • xi
 • xia
 • xian
 • xiang
 • xiao
 • xie
 • xin
 • xing
 • xiong
 • xiu
 • xu
 • xuan
 • xue
 • xun

 • Y
 • ya
 • yan
 • yang
 • yao
 • ye
 • yi
 • yin
 • ying
 • yo
 • yong
 • you
 • yu
 • yuan
 • yue
 • yun

 • Z
 • za
 • zai
 • zan
 • zang
 • zao
 • ze
 • zei
 • zen
 • zeng
 • zha
 • zhai
 • zhan
 • zhang
 • zhao
 • zhe
 • zhei
 • zhen
 • zheng
 • zhi
 • zhong
 • zhou
 • zhu
 • zhua
 • zhuai
 • zhuan
 • zhuang
 • zhui
 • zhun
 • zhuo
 • zi
 • zong
 • zou
 • zu
 • zuan
 • zui
 • zun
 • zuo